Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlary barlanylyp başlandy

Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlarynyň ýyladyş ulgamlary barlanylyp başlandy

Türkmenistanda ýaşaýyş jaýlarynda ýangyn howpsuzlygynyň we ýyladyş ulgamlarynyň meýilnamalaýyn barlagy başlandy. Ýangyn söndüriji işgärler öýme-öý aýlanyp, ýangyn howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý etmegiň zerurdygyny raýatlara ýatladýarlar.

Gyşda rahatlyk üçin öýüň ýyly bolmagy zerur. Gowy merkezi ýyladyş ulgamy tutuş jaýyň islegini kanagatlandyrmak üçin niýetlenilen hem bolsa, käwagt sarp edijiler goşmaça ýylylyk enjamlaryny ulanmaly bolýarlar.
Ýyladyjylar köp energiýa sarp edýärler we elektrik üpjünçiligini aşa köpeldip, ýangyn howpuny döredip bilýärler. Bu enjamlar elmydama ähli ýanýan materiallardan uzakda we kiçi çagalardan, öý haýwanlaryndan ýa-da mümkinçiligi çäkli adamlardan uzakda ýerleşdirilmelidir.
Soňky ýyllarda gyzdyryjy enjamlaryň köpüsi dik duran ýagdaýyndan üýtgese, meselem, ýykylsa, awtomatiki usulda elektrik çeşmesini kesýän howpsuzlyk aýratynlyklary bilen işlenip düzüldi. Ýöne nähili enjamdan peýdalansaňyz hem, onuň guratlygyny yzygiderli barlap duruň, göze görnüp duran kemçiliginiň ýokdugyna göz ýetiriň we ulanylmaýan wagty birikdirmäň. Könelen simler ýangynyň döremegine sebäp bolup biler. Islendik könelen, sandan çykyp ugran ýa-da zeper ýeten elektrik simlerini derrew çalşyň, simleri halylaryň ýa-da mebelleriň aşagyndan geçirmäň.