W.Putin öňki Prezidentiň eldegrilmesizligi baradaky kanuna gol çekdi

W.Putin öňki Prezidentiň eldegrilmesizligi baradaky kanuna gol çekdi

Russiýa Federasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putin täzelenen Konstitusiýa laýyklykda öňki döwlet baştutanyna we onuň maşgala agzalaryna kepillikler baradaky kanuna gol çekdi. Degişli resminama Hukuk maglumatlarynyň resmi internet portalynda çap edildi.

Kanuna laýyklykda, ygtyýarlyklaryndan peýdalanmagyny bes eden prezident jenaýat ýa-da administratiw jogapkärçilik çekmez, şeýle hem saklanyp, tussag edilip, barlanyp, soraga çekilip ýa-da şahsy gözden geçirilip bilinmez.
Kanun öňki prezidentiň eldegrilmesizliginiň onuň ýaşaýan jaýyna we edara binasyna, ulaglaryna, aragatnaşyk serişdelerine, resminamalaryna we goş-golamlaryna, hat alyşmalaryna hem degişlidigini göz öňünde tutýar.
Mundan başga-da, öňki prezidenti eldegrilmesizlikden mahrum etmegiň tertibi Konstitusiýanyň kadalaryna (Konstitusiýanyň 93-nji maddasy) laýyklykda amala aşyrylýar.