Ýaşlara Internet ulgamynyň elýeter bolmagyna gönükdirilen işler çaltlandyrylar

Ýaşlara Internet ulgamynyň elýeter bolmagyna gönükdirilen işler çaltlandyrylar

Gurbanguly Berdimuhamedow ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy guramalarynyň ýolbaşçylary bilen 16-njy dekabrda geçiren iş maslahatynda Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň ýolbaşçysy Ý.Öwezberdiýewe ýaşlara hemmetaraplaýyn goldaw bermek, olaryň şahsyýet hökmünde kämilleşmegi üçin giň ýol açylmagyny üpjün etmegi maslahat berdi.

Ýaşlary maşgala durmuşyna taýýarlap, millilik, maşgala mukaddesligi, sagdyn durmuş, arassa ahlaklylyk barada wagyz-nesihat häsiýetli duşuşyklary köpräk geçirmeli diýip, milli Liderimiz öňde durýan işleriň esasy ugurlaryny görkezdi.
Döwlet Baştutany ýaş nesli watançylyk ruhunda terbiýelemegiň möhüm ugurlary barada aýtmak bilen, olaryň şöhratly taryhymyza, däp-dessurlarymyza, milli mirasymyza, taryhy şahsyýetlerimize bolan söýgüsini artdyrylmalydygyna ünsi çekdi.
Ýaşlaryň jemgyýetçilik-şahsy başlangyçlaryny ileri tutmak, goldamak we höweslendirmek maksady bilen, ýerli ýerine ýetiriji häkimiýet edaralary bilen yzygiderli işleri alyp barmaly, şonuň ýaly-da, ýaşlaryň ekologiýa medeniýetini we tebigata aýawly garaýşyny kämilleşdirmek üçin toplumlaýyn çäreleri işläp taýýarlamaly diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.
Adamyň we raýatyň hukuklaryny, azatlyklaryny we borçlaryny ýaşlara giňden düşündirmek, ýaşlara ylmyň we bilimiň dürli ugurlary boýunça Internet ulgamynyň elýeter bolmagyna gönükdirilen işleri has hem çaltlandyrmak meseleleri möhüm wezipeler hökmünde kesgitlenildi.