BSGG koronawirusyň çeşmesini anyklamak üçin hünärmenlerini Hytaýa iberer

BSGG koronawirusyň çeşmesini anyklamak üçin hünärmenlerini Hytaýa iberer

Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň (BSGG) hünärmenleri ýanwar aýynda koronawirusyň çeşmesini anyklamak üçin Hytaýa bararlar. Bu barada missiýanyň agzasy Fabian Lenderts habar berdi diýip, gazeta.ru belläp geçýär.

Ol hünärmenleriň Hytaýyň alymlary bilen maslahatlaşyp başlandyklaryny belledi. Has dogrusy, BSGG-niň hünärmenleri Uhana giderler.

“Gürrüň, günäkär ýurdy tapmak barada däl. Bu näme bolup geçendigine düşünmäge synanyşmak, şeýle hem şol maglumatlaryň esasynda geljekde howpy azaltmaga nähili synanyşyk edip biljekdigimizi anyklamakdyr” – diýip, Lenderts aýtdy.

Hünärmenler wirusyň ilkinji gezek bellige alynmazdan öň ýaýrandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamak isleýärler. Munuň üçin alymlar epidemiýadan öň ýygnalan nusgalary öwrenerler. Şeýle-de, olar wirusyň haýwandan adama geçmeginiň mümkin ýeri bolan Uhanyň bazaryny öwrenerler.
Ýatlap geçsek, koronawirus ýokanjynyň ilkinji ýaýrawy Merkezi Hytaýda 2019-njy ýylyň ahyrynda bellige alyndy. Şondan soň kesel dünýäniň beýleki ýurtlaryna çalt ýaýrady.