Baýden prezident saýlanmak üçin zerur saýlaw seslerini aldy

Baýden prezident saýlanmak üçin zerur saýlaw seslerini aldy

Saýlawçylaryň ses bermegi bilen Jo Baýdeniň ABŞ-nyň prezidenti wezipesine saýlanandygy tassyklandy. Baýden Kaliforniýadan 55 saýlawçy sesiniň ählisini alyp, döwlet baştutany bolmak üçin zerur bolan 270-den gowrak sesi gazandy. 538 sesden demokrat 306, Donald Tramp 232 ses aldy. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Jozef Baýden ABŞ-da saýlawçylar kollegiýasynyň ses bermeleriniň netijesini “açyk ýeňiş” diýip atlandyrdy.

“Saýlanan wise-prezident Kamala Harris bilen bilelikde men saýlawda ýeňiş üçin zerur bolan 270 saýlaw sesini – 306 saýlaw sesini aldym. Bu Tramp bilen ABŞ-nyň häzirki wise-prezidenti Maýkl Pensiň 2016-njy ýylda ýeňiş gazananlary bilen deňdir. Şonda Tramp saýlawçylar kollegiýasynyň ses bermeleriniň netijelerini ýeňiş diýip atlandyrdy. Onuň hususy ölçeglerine görä, bu sanlar şonda açyk ýeňşi aňladýardy, men hormat bilen olary häzir hem şeýle hasaplamagy teklip edýärin” – diýip, demokrat özüniň Uilmingtondaky (Delawee ştaty) çykyşynda belledi.

Baýdeniň ýeňşine garşy çykyş eden ştatlaryň ählisi öz saýlawçylarynyň seslerini demokrata berdiler. Saýlawçylaryň ses bermegi saýlawlaryň netijelerini resmi edýär, ýöne olar Kongresiň bilelikdäki sessiýasy netijäni tassyklandan soň, 6-njy ýanwarda gutarnykly bolar.
Baýden ABŞ-nyň 46-njy prezidenti bolar. Onuň kasam kabul ediş dabarasy 20-nji ýanwarda geçirilmeli.