Eýran koronawirusa garşy öz sanjymynyň synaglaryna başlady

Eýran koronawirusa garşy öz sanjymynyň synaglaryna başlady

Eýran koronawirusa garşy öz sanjymynyň adamlarda synag edilip başlandygyny habar berdi. Bu barada çarşenbe güni ýurduň Azyk harytlary we derman serişdeleri boýunça dolandyryş guramasynyň wekili Kiýanuş Jahanpura salgylanyp, Fars agentligi habar berdi.

"Ýurdumyzyň koronawirusa garşy sanjymy adamlarda synag edilip başlandy. Ol aýyň dowamynda meýletinçilerde synag ediler" - diýip, Fars gullugy Jahanpuryň sözlerini getirýär.

Onuň aýtmagyna görä, sanjym iki dozada 18 ýaşdan 50 ýaş aralygyndaky koronawirus üçin oňyn däl synag netijeleri bolan meýletinçilere  ediler. Sanjymlardan soň antikor we immunitet derejesi barlanar.
Geçen hepde Eýranyň saglyk ministri Said Namaki ýurduň koronawirus sanjymynyň indiki ýazda senagat önümçiligine taýýar boljakdygyna umyt bildirdi.
IRNA gullugynyň habaryna görä, Eýranda öndürilen ýene 3 sany koronawirusa garşy sanjym 2021-nji ýylyň ýanwar aýynyň ahyryna çenli adamlarda synag etmek üçin taýýar bolar.