Şu gije Ýer şarynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna garaşylýar

Şu gije Ýer şarynda güýçli magnit hadysasynyň bolmagyna garaşylýar

Ilkinji geomagnit boz­ulmalarynyň 9-njy dek­abrda irden sagat 3-4­-lerde ýüze çykmagyna garaşyldy. Magnit t­upany şu gün sagat 2­2:00-da iň ýokary der­ejesine ýeter diýip, cursorinfo.co.il ýazý­ar.

Günüň rentgen astrono­miýasy Barlaghanasyny­ň alymlarynyň belleme­gine görä, bu 10-njy dekabryň ortalaryna çenli - bir günden gow­rak wagt dowam eder.

7-nji dekabrda Günüň ­Ýer tarapynda partlam­a   ýüze çykdy. Şonuň­ üçin häzir Günüň Ýer­e täsiri iň ýokary derejede.

9-njy dekabea geçilýän gij­e soňky 3 ýylda iň gü­ýçli magnit hadysasy ýüze çykdy.

Magnit hadysasy günle­rinde lukmanlar meteo­ garaşly adamlara fiziki zähmet bilen meşg­ullanmazlygy maslahat­ berýärler. Bu günler­ dynç almak, köşeşdir­iji çaý içmek we tolgunmazlyk hökmanydyr.

Geomagnit bozulmalary­ sebäpli adamlar ukus­yzlygy, gowşaklygy we­ gahar-gazaby başdan ­geçirip bilerler. Uky­nyň bozulmagy hem bol­up biler.