Ahal welaýatynda neşe serişdelerini ýakyp, ýok etmek üçin niýetlenen täze toplum açyldy

Ahal welaýatynda neşe serişdelerini ýakyp, ýok etmek üçin niýetlenen täze toplum açyldy

Aşgabat şäherinden 100 kilometre golaý demirgazykda bikanun dolanyşykdan alnan neşe we beýleki serişdeleri ýakyp, ýok etmek üçin niýetlenen toplum açyldy. Toplumy Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow açdy.

Bu ýerde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Ç.Amanow ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Gurbanguly Berdimuhamedowa täze toplumyň açylyşyna görlen taýýarlyk işleri hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň bilelikdäki tagallalary netijesinde, bikanun dolanyşykdan alnan neşe we beýleki serişdeleri ýakmak üçin taýýarlanylandygy barada hasabat berdi.
Täze toplumda ýapyk we açyk görnüşli peçleriň 3-si bar. Bu ýerde ulanylýan öňdebaryjy tehnologiýalaryň has netijelidigini we adamlaryň saglygy hem-de ekologiýa üçin howpsuzdygyny bellemek gerek.
Gurbanguly Berdimuhamedow neşe serişdeleriniň birnäçe toplumyny halkara kadalara laýyklykda gurlan hem-de olaryň doly ýok edilmegini kepillendirýän pejiň alawlap duran odunyň içine atdy. Bu ýere ýygnananlar milli Liderimiziň göreldesine eýerip, neşe önümlerini we psihotrop serişdeleri ýakmak çäresine gatnaşdylar.
Milli Liderimiz täze toplumda türkmençilige gelişmeýän ýowuz bela bolan neşe serişdeleriniň 122,5 kilogramdan gowragynyň ýakylyp, ýok edilendigini nygtady.
Ýurdumyzda neşe serişdelerini ýok etmek çäresi her ýyl Neşe serişdeleriniň ulanylyşyna we bikanun dolanyşygyna garşy göreşmegiň halkara güni bolan 26-njy iýunda geçirilýär. Şu ýyl bolsa bu çäre täze toplumyň açylyş dabarasy mynasybetli geçirildi.