Türkmenistanyň Baş arçasyndaky Täze ýyl mynasybetli çäreler ýatyryldy

Türkmenistanyň Baş arçasyndaky Täze ýyl mynasybetli çäreler ýatyryldy

Sebitde we dünýäde çylşyrymly epidemiologik ýagdaý bilen baglylykda Türkmenistanda Aşgabatda — «Älem» medeni-dynç alyş merkeziniň öňündäki Baş arçada hem-de Söwda-senagat edarasynyň binasynda oturdylan arçada geçirilýän çagalaryň Täze ýyl baýramçylyk çäreleri ýatyryldy.

ORIENT agentliginiň habar bermegine görä, Täze ýyl baýramynyň baş nyşanlary bolan oýnawaçlar bilen bezelen arçalar guralar. Emma ýokanç keselleriň ýaýramagynyň öňüni almak hem-de çagalaryň we uly ýaşlylaryň saglygyny goramak maksady bilen baýramçylyk dabaralary ýatyryldy.