ABŞ-da rak keseline garşy sanjymyň kliniki synaglary başlaýar

ABŞ-da rak keseline garşy sanjymyň kliniki synaglary başlaýar

Birleşen Ştatlaryň çäginde hünärmenler rak keseline garşy sanjymyň kliniki synaglaryny geçirýärler diýip, EVO-RUS.COM maglumatlar we täzelik portaly habar berýär.

Hünärmenler bu sanjymy öň haýwanlarda synagdan geçirip, gowy netijeler barada habar berdiler. Indi bu derman serişdesini adamlarda synap görmek tapgyryna geçilýär. Ogaýo uniwersitetiniň işgärleri netijeleri “Oncoimmunology” žurnalynda neşir etdiler.
Soňky onýyllykda rak terapiýasynda iň uly üstünlik immun barlag nokadynyň ingibitorlarynyň işlenip düzülmegi boldy. Bu terapiýa rak öýjükleriniň immun ulgamynyň hüjümlerinden gaçmak üçin ulanýan mehanizmini bökdemegi göz öňünde tutýar.
Rak öýjükleriniň, köplenç, döwýän şeýle mehanizmlerinden biri immun öýjükleriniň üstündäki barlag nokadynyň belogy bolan PD-1-i öz içine alýar. Haçan-da ol sagdyn öýjüklerde hem-de käbir rak öýjüklerinde bar bolan barlag nokadynyň başga bir belogy PD-L1 bilen baglanyşanda, immun öýjügi bu ýerde howply zadyň ýokdugy we hereketini dowam edip biljekdigi barada signal kabul edýär.
PD-1 ingibitorlary öldüriji öýjüklere rak öýjüklerini has netijeli “awlamaga” mümkinçilik berýän dermanlaryň täze toparydyr. Ogaýa uniwersitetiniň alymlary tarapyndan teklip edilen täze bejergi PD1-Vaxx diýlip atlandyryldy. Ol B we T öýjükleriň işjeňligini güýçlendirýär. Olaryň kömegi bilen howply çişiň göwrümi kiçelýär.