Koronawirusa garşy “Sputnik V” sanjymynyň täsirliligi 95%-den geçdi

Koronawirusa garşy “Sputnik V” sanjymynyň täsirliligi 95%-den geçdi

Koronawirus ýokanjyna garşy “Sputnik V” sanjymy 95%-den ýokary netijeliligi görkezdi. Bu görkeziji ilkinji sanjymdan soň 42-nji günde, sanjymyň kliniki synaglaryndan alnan maglumatlaryň ikinji aralyk derňewinde bellige alyndy. Bu barada osnmedia.ru belläp geçýär.

Derman serişdesiniň Twitter-akkauntyndaky maglumatlara görä, ilkinji dozanyň kabul edilmeginden 28-nji günde onuň netijeliligi 91,4%-e ýetdi. Bu sanlar “Sputnik V” sanjymyny ýa-da plasebo alan 18 794 meýletinçiniň netijelerine esaslandy.
N.F.Gamaleýa adyndaky merkeziň müdiri Aleksandr Ginsburgyň aýtmagyna görä, ikinji derňew ikinji sanjymdan bir hepde soň, ýagny derman serişdesini alanlaryň organizmi ikisine-de bölekleýin jogap bereninden soň geçirildi.

“Ikinji immunizasiýadan üç hepde soň, ýagny organizmiň has güýçli we durnukly jogaby gazanylandan soň, maglumatlar seljerilende netijeliligiň hasap görkezijisiniň has hem ýokary boljakdygyna ynanýarys” – diýip, ol belleýär.

Sanjymyň ikinji aralyk derňewi koronawirusyň tassyklanan 39 ýagdaýynyň paýlanmagyna esaslandy. Bular plasebo alanlaryň 31-sinden we 8 sany sanjym edilenlerden ybarat.