Türkmenistan SPEKA-nyň Dolandyryş Geňeşiniň mejlisine gatnaşdy

Türkmenistan SPEKA-nyň Dolandyryş Geňeşiniň mejlisine  gatnaşdy

20-nji noýabrda Türkmenistanyň Maliýa we ykdysadyýet ministri Muhammetgeldi Serdarow Birleşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa döwletleriniň ykdysadyýetleri boýunça ýörite maksatnamasynyň (SPECA) Dolandyryş geňeşiniň XV mejlisine gatnaşdy. Bu barada ministrligiň metbugat gullugy habar berdi.

Bu ýylky mejlis Gyrgyzystanyň baştutanlygynda wideo şekil arkaly geçirildi.

Maksatnama gatnaşyjy ýurtlar SPEKA-nyň işini gowulandyrmak, COVID-19 pandemiýasyndan soň sosial we ykdysady dikeldiş meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Ministr M.Serdarow çykyşynda soňky ýyllarda Türkmenistan bilen SPEKA ýurtlarynyň arasynda söwda-ykdysady gatnaşyklarda ep-esli öňe gidişligiň gazanylandygyny aýtdy. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň maksatnama ýurtlary bilen söwda dolanyşygy 1 milliard 143,3 million amerikan dollaryna deň boldy, 2019-njy ýylda bu görkeziji 22% ýokarlandy we 1,4 milliard amerikan dollaryna deň boldy.

Şu ýylyň 9 aýynda dünýädäki epidemiologik ýagdaý sebäpli SPEKA ýurtlary bilen söwda, geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 8% azaldy we 921,8 million amerikan dollaryna deň boldy. Bu döwürde söwdanyň esasy bölegi Owganystana, Özbegistana we Gazagystana düşdi.

Türkmenistan energiýany, sanly ykdysadyýeti, senagaty, ekologiýany, ulag we söwdany ykdysady giňişlikde hyzmatdaşlygyň esasy ugurlary hasaplaýar.

Dolandyryş geňeşiniň mejlisiniň netijelerine esaslanyp, SPEKA agza ýurtlar degişli çözgütleri kabul etdiler.