«Credit Suisse» «Sputnik V» sanjymyna baha berdi

«Credit Suisse» «Sputnik V» sanjymyna baha berdi

Koronawirusa garşy «Sputnik V» rus sanjymyny taýýarlamakda adam adenowirusynyň iki wektorynyň ulanylmagy, bu wektorlara immunitetiň bolmagy bilen baglanyşykly bolup biljek kynçylyklary ýeňip geçmäge mümkinçilik berýär, bu bolsa sanjymyň netijeliligini ýokarlandyrýar diýlip, Şweýsariýanyň öňdebaryjy banklarynyň biri bolan “Credit Suisse”-iň seljerme hasabatynda aýdylýar. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Hasabat Gamaleýa merkeziniň, RDIF-iň wekilleriniň we Şweýsariýanyň iň uly maliýe konglomeratlaryndan biri bolan “Credit Suisse”-iň analitikler toparynyň arasynda sanjymyň kliniki synaglarynyň üçünji tapgyry boýunça geçirilen gepleşiklerden soň ýaýradyldy.

“Ulanylan wirus tehnologiýasy bilen baglanyşykly aç-açan çekişme bizi ruhlandyrdy we biziň pikirimizçe, sanjymyň 92% netijeliligi degişli maglumatlaryna dekabr aýynyň başynda garaşylýan AstraZeneca sanjymynyň çaklamalary bilen baglanyşykly oňyn faktor bolup durýar. AstraZeneca şimpanze adenowiral wektoryny ulanýar, Sputnik bolsa iki dürli adenowirus wektoryny ulanýar "- diýip, RIA Nowosti belleýär.

“Credit Suisse”-iň analitikleri Gamaleýa merkeziniň «Sputnik V» sanjymyny taýýarlamaga bolan çemeleşmesiniň J&J we CanSino kompaniýalary tarapyndan öz sanjymlaryny ösdürmek üçin ulanylýandygyna ünsi çekýärler. Kompaniýalar ähli halatlarda adenowirus wektorlaryny ulanýarlar.