2021-nji ýylda Türkmenistany ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy taýýarlanylar

2021-nji ýylda Türkmenistany ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasy taýýarlanylar

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow penşenbe güni geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda wise-premýerleriň ählisi bilen bilelikde, 2021-nji ýylda ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmagy ýerine ýetirilmeli işleriň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda görkezdi. Bu maksatnama ygtybarly maýa goýumlaryna esaslanmalydyr. Şunuň bilen baglylykda, resminamany ýakyn wagtda işläp taýýarlamak tabşyryldy.
Gurbanguly Berdimuhamedow bir aýyň dowamynda 2020 — 2025-nji ýyllarda döwletiň gatnaşmagyndaky kärhanalary dolandyrmak we özgertmek strategiýasyny tassyklamaga bermegi we Türkmenistanyň Mejlisi bilen bilelikde hususylaşdyrmak hakyndaky kanunlarymyzy täzelemegi tabşyrdy.