ÝOM-laryň arasynda düzme ýazmak boýunça bäsleşigiň ýeňijileri belli boldy

ÝOM-laryň arasynda düzme ýazmak boýunça bäsleşigiň ýeňijileri belli boldy

Ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň talyplarynyň arasynda “Durnukly ösüş maksatlary biziň aňymyzda we hereketlerimizde” atly mowzuk boýunça geçirilen döredijilik bäsleşiginiň guramaçylary ýeňijileriň atlaryny yglan etdiler. Çäre Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynyň başlangyjy bilen, Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygynyň 25 ýyllygyna we Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 75 ýyllygy mynasybetli geçirildi.

Bäsleşige ýurdumyzyň 17 ýokary okuw mekdebinden jemi 235 talyp gatnaşdy. Emin agzalarynyň garamagyna guramaçylar tarapyndan “Türkmenistanda daşary ýurt dilleri okatmagy kämilleşdirmegiň Konsepsiýasyndan” gelip çykýan wezipelerden ugur alnyp kesgitlenen iňlis dilinde esse žanrynda ýazylan tematiki düzmeler hödürlenildi diýip, “Türkmenistan - Altyn asyr” habar berýär.

Eminler ähli eserleriň içinden iň oňat 20 awtoryň eserini ykrar etdiler. Baş baýraga Türkmenistanyň Telekommunikasiýa we we Informatika institutynyň talyby Nurgeldi Arazow mynasyp boldy.
Beýleki baýrakly orunlary Enejan Uraýewa (Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty), Baýnazar Nepesow (Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklar instituty), Toýgeldi Nyýazow (Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti) dagylar eýelediler. Baýrakly orunlara şeýle hem türkmen ýokary okuw mekdepleriniň ýene 16 talyby mynasyp boldy.
Baýraga mynasyp bolan işleriň käbiri awtorlar tarapyndan sylaglanyş dabarasynda prezentasiýa görnüşinde tanyşdyryldy. Çäre Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda geçirildi. Welaýatlardaky ýokary okuw mekdeplerinden bolan ýeňijiler uzak aralykdan wideo görnüşinde çykyş etdiler.
Gowy makalalaryň awtorlary şahadatnamalar we ýadygärlik sowgatlary bilen sylaglanyldy. Oňyn tejribäni göz öňünde tutup, guramaçylar bäsleşigi her ýyl geçirmek kararyna geldiler.