Türkmen talyby Instagramyň gowşak ýerini ýüze çykaryp, 10 müň dollar gazandy

Türkmen talyby Instagramyň gowşak ýerini ýüze çykaryp, 10 müň dollar gazandy

22 ýaşly türkmen talyby Almaz Seýidow Instagramyň howpsuzlyk ulgamynda gowşak ýerleri tapdy. Ol bu barada Instagramyň hünärmenlerine habar berdi. Kompaniýa hüşgärligi üçin Almaz Seýidowa minnetdarlyk hatyny we 10 000 dollar möçberinde pul baýragyny berdi.

“Instagramyň lentasyna göz aýlanymda, ulgamdaky gowşaklyk ünsümi çekdi. Soň men beýleki akkauntlarda hem howpsuzlyk näsazlyklaryny gözläp başladym. Platformanyň howpsuzlyk ulgamynyň gowşakdygyny subut etmek üçin meşhur futbolçy Miralem Pýaniçiň sahypasyna bardym. Onuň ünsümi çeken şahsy suratlaryny özüme ýükläp aldym. Şeýlelik bilen, islendik adamyň beýleki bir şahsyň suratlaryna girip biljekdigini subut etmek isledim"-diýip, Almaz gürrüň berýär.
“Pandemiýa döwründe Türkiýedäki meşhur adamlar köplenç sahypalaryndan göni efire çykyp başladylar. Men Zeýnep Bastyk we Şafak Sezer ýaly meşhur adamlaryň göni ýaýlymlaryna gatnaşdym we olaryň adyndan birnäçe degişmeli teswir ýazdym. Maksadym, olaryň hasaplarynda nämedir bir zadyň tersdigini adamlara görkezmekdi. Hut şu maksat bilen dört aýlap bu ugurdaky gözleglerimi dowam etdirdim. Emma men Instagram hasabymda hiç haçan bikanun iş etmedim we hemmeleriň bu barada bilmegini isleýärin"-diýip, Almaz Seýidow belleýär.
"Ulanyjylar üçin bu meseläniň gysga wagtda çözülmegi örän möhümdir, sebäbi olaryň şahsy Instagram sahypalary hilegär adamlaryň eline düşse, dürli maksat bilen ulanylyp bilner" -diýip, ol sözüniň üstüni ýetirýär.

Almaz Seýidow häzirki wagtda Türkiýäniň Sakarýa uniwersitetinde okaýar. Mundan 6 aý ozal Almaz Iphone-yň ulgamyndaky ýalňyşlygy ýüze çykaryp, “Apple”-den 3,5 müň dollar baýrak alypdy.