№45 belgili şäheriçi awtobuslarynyň gatnaw ugruna üýtgeşme girizilýär

№45 belgili şäheriçi awtobuslarynyň gatnaw ugruna üýtgeşme girizilýär

«Türkmenawtoulaglary» agentligi ilatymyzyň awtomobil gatnawlaryna bolan isleglerini talabalaýyk kanagatlandyrmak hem­de ýerine ýetirilýän awtoulag hyzmatlarynyň ýokary hilli we medeniýetli bolmagyny gazanmak maksady bilen, 2020-­nji ýylyň 26­-njy oktýabryndan 45­-nji «Teke bazar — Gökdere» ugry boýunça gatnaýan awtobusyň hereket edýän ugruna üýtgetmeleriň girizilýändigini siziň dykgatyňyza ýetirýär.

45-­nji «Teke bazar — Gökdere» ugry «Gurtly — Gökdere» ugruna üýtgediýär, şeýle hem bu ugur býunça awtobus «Gurtly» belleniş nokadyndan ugraýar hem-­de Ruhabat köçesi — Gurbansoltan eje şaýoly — A.Annaýew köçesi — Magtymguly şaýoly — Tähran — Görogly köçeleri — Akdepe harby şäherçesi — Görogly köçesi bilen hereket edip, «Gökdere bazary» nokadyna barýar we yzyna Görogly — Tähran — A.Annaýew köçeleri — Gurbansoltan eje şaýoly — Ruhabat köçesi bilen hereket edip, «Gurtly» belleniş nokadyna gelýär.
Ha­bar­laş­mak ­üçin ­te­le­fon ­bel­gi­le­ri:­­ 28-60-30;­ 28-60-80.