Türkmen-saud syýasy geňeşmeleri geçirildi

Türkmen-saud syýasy geňeşmeleri geçirildi

Düýn Türkmenistanyň we Saud Arabystany Patyşalygynyň arasyndaky ikitaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň öňdebaryjy ugurlary boýunça işjeň gepleşikler geçirildi. Gepleşikler Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary B.Mätiýew bilen Saud Arabystany Patyşalygynyň Daşary işler ministriniň syýasy we ykdysady işler boýunça orunbasary Adel Siraj Salehiň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirildi. Bu barada Türkmenistanyň DIM-niň metbugat-gullugy habar berýär.

Diplomatlar iki ýurduň daşary syýasy edaralarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy mundan beýläk hem ösdürmegiň guraly bolup durýan, syýasy-diplomatik gepleşikleri geçirmegiň gerimini giňeltmekligiň mümkinçiliklerine seretdiler.
Parlamentara gatnaşyklaryny pugtalandyrmagyň mümkinçiliklerine seredilip geçildi. Taraplar türkmen-saud gatnaşyklarynyň ykdysadyýet we maýa goýum, ulag, söwda, gurluşyk, himiýa senagaty we oba hojalygy ulgamlary boýunça derwaýys meseleler hakynda gürrüň etdiler. Şunlukda, taraplar türkmen-saud hyzmatdaşlygynyň eksport düzüjileriniň diwersifikasiýasynyň meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar.
Medeni-ynsanperwer gatnaşyklary pugtalandyrmakda meýillerini bildirip, taraplar bilim, ylym, sport we syýahatçylyk ugurlaryndaky gatnaşyklary ösdürmäge gyzyklanmalaryny bildirdiler. Şeýle hem dünýäde ýüze çykan epidemiologiki ýagdaýlaryň kadalaşmagy bilen iki ýurduň Medeniýet günlerini geçirmekligi dowam etmegiň zerurlygy nygtaldy.