Geljek döwür üçin milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

Geljek döwür üçin milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlary kesgitlenildi

Gurbanguly Berdimuhamedow Hökümet mejlisiniň barşynda ýerine ýetirilmeli işleriň ileri tutulýan ugurlaryna ünsi çekdi.

Döwlet Baştutanynyň belleýşi ýaly, pandemiýa zerarly ýüze çykan häzirki kynçylyklara garamazdan, maýa goýum ýagdaýyny gowulandyrmak, maliýe ulgamyny döwrebap ýagdaýa getirmek we Konstitusiýamyza laýyklykda bazar ykdysadyýetini emele getirmegi çaltlandyrmak üçin göz öňünde tutulan giň gerimli özgertmeleri dowam etmek zerurdyr.
Ykdysadyýetimizi (şol sanda energiýa serişdeleriniň bazaryny) liberallaşdyrmak, bäsdeşligi ösdürmek, işewür ýagdaýlary gowulandyrmak, ykdysadyýetimizde döwlet pudaklarynyň paýyny azaltmak boýunça başlanan işleri hem dowam etmek wajypdyr diýip, türkmen Lideri nygtady.
Bu bolsa ýurdumyzda orta möhletli geljekde daşary ýurt maýa goýumlarynyň akymyny durnukly artdyrmaga ýardam berer diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy we şu wajyp ugurlar boýunça G.Müşşikowa we beýleki wise-premýerlere anyk teklipleri taýýarlamagy tabşyrdy.