Türkmenistan, Owganystan we ABŞ üçtaraplaýyn duşuşyk geçirdi

Türkmenistan, Owganystan we ABŞ üçtaraplaýyn duşuşyk geçirdi

Türkmenistan — Owganystan — ABŞ formatynda üç ýurduň daşary syýasat edaralarynyň derejesinde wideoaragatnaşyk arkaly birinji duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň DIM-niň metbugat gullugynyň habar bermegine görä, duşuşyga Türkmenistanyň daşary işler ministri, ABŞ-nyň Döwlet sekretarynyň syýasy meseleler boýunça orunbasary we Owganystan Yslam Respublikasynyň daşary işler ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji gatnaşdylar.
Duşuşygyň barşynda Owganystana ýardam bermek hem-de bu ýurtda köpýyllyk ýaragly çaknyşyklaryň bes edilmegine we parahatçylygyň ýola goýulmagyna gönükdirilen owganara gepleşikleriň ilerledilmegine aýratyn üns berildi.
Duşuşykda howpsuzlyk meseleleri boýunça Türkmenistanyň nukdaýnazary-da beýan edildi.
Beýleki meseleleriň hatarynda zenanlaryň deňhukuklylygyna we olaryň ykdysady hukuklarynyň hem-de mümkinçilikleriniň giňeldilmegine ýardam edýän durmuş häsiýetli derwaýys meselelere garaldy. Taraplar Söwda we maýa goýum boýunça ABŞ-nyň hem-de Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasyndaky degişli Ylalaşyga (TIFA) laýyklykda, gümrük we beýleki amallaryň netijeliliginiň ýokarlandyrylmagy arkaly Owganystanyň, Türkmenistanyň, ABŞ-nyň we Merkezi Aziýa sebitiniň arasynda söwda gatnaşyklaryny ösdürmegiň mümkinçiliklerine hem seretdiler.
Pandemiýa we ony ýeňip geçmek bilen baglanyşykly jemgyýetçilik saglygy goraýyş ulgamyndaky çylşyrymly ýagdaýlara garşy göreşmek boýunça hereketleriň utgaşdyrylmagy bilen bir hatarda, ynsanperwer hyzmatdaşlygyň giňeldilmeginiň mümkinçilikleri barada gürrüň edildi.
Taraplar Merkezi Aziýa sebitinde parahatçylygy, howpsuzlygy we ykdysady ösüşi üpjün etmek maksady bilen, gatnaşyklary pugtalandyrmak üçin netijeli hyzmatdaşlygyň dowam etdirilmegi babatda ylalaşdylar. Gepleşikleriň jemleri boýunça Bilelikdäki beýannama gol çekildi.