Saud Arabystany nebit önümçiligini ýokarlandyrar

Saud Arabystany nebit önümçiligini ýokarlandyrar

“Saudi Aramco” kompaniýasy nebite bolan isleg ýene ýokarlanar diýen umyt bilen önümçilik kuwwatyny artdyrmagy meýilleşdirýär. Bu barada chelindustry.ru habar berýär.

Çeşmeleriň berýän habaryna görä, dünýädäki ätiýaçlyklaryň 20%-ine we barreline 4 dollar önümçilik bahasyna eýe bolmak bilen, kompaniýa bäsdeşlerini pese gaçyryp biler we nebitiň arzan bahasy bäsdeşler üçin peýdasyz bolsa-da, pul gazanmagy dowam etdirer.
Saudi Aramco önümçilik kuwwatyny günde 12 million barrelden 13 milliona çenli artdyrmagy meýilleşdirýär.
Saudi Aramco-nyň çemeleşmesi BP we Shell ýaly günbatar bäsdeşlerinden düýpgöter tapawutlanýar. Olar çig mal çykdajylaryny azaldýarlar we uglerod zyňyndysy pes derejede bolan dünýä taýýarlanmak bilen, ekologiki taýdan arassa energiýa maýa goýumlaryny artdyrýarlar.

“Saud Arabystany çig mal çykdajylary az bolan öndüriji hökmünde, nebite bolan dünýä islegi we baha dikeldilmese-de, ýakyn ýyllarda bazardaky paýyny artdyryp biler. Çökgünlik tebigy ýagdaýda beýleki ýurtlarda önümçiligiň azalmagyna getirer” – diýip, Fitch Ratings korporasiýasynyň Ýakyn Gündogar we Afrika boýunça müdiri Krişýanis Krustins aýtdy.

Eger-de nebite bolan isleg dikeldilmese, bu täze baha urşuna getirip biler, şonuň üçin Er-Riýad söweşe taýýar bolmak isleýär diýip, hünärmenler belleýärler.