Türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Türkmen-eýran hyzmatdaşlygyny ösdürmegiň meseleleri maslahatlaşyldy

Düýn Eýran Yslam Respublikasynyň Söwda, senagat, magdanlar we oba hojalyk edarasynyň ýolbaşçylary bilen wideomaslahat görnüşinde duşuşyk geçirilip, onda esasan milli ösüş meýilnamalar nazara alnyp, söwda-ykdysady gatnaşyklaryň geljegi uly ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

Onlaýn-duşuşyga gatnaşyjylar hyzmatdaşlygyň bar bolan ägirt uly kuwwatyny has doly peýdalanmagyň hem-de onuň amala aşyrylmagyna ykdysadyýetiň döwlete degişli bolmadyk ulgamynyň wekillerini işjeň çekmegiň zerurdygyny bellediler.
Türkmenistan bilen Eýran Yslam Respublikasynyň uzakmöhletleýin geljege niýetlenen hyzmatdaşlygynyň giň gerimli ugurlary özünde jemläp, iki ýurduň durmuş-ykdysady taýdan ösüşiniň ileri tutulýan ugurlaryna doly kybap gelýändigi bellenildi.