Türkmenistanyň ÝHHG-niň ýanyndaky wekiliýeti beýannama bilen çykyş etdi

Türkmenistanyň ÝHHG-niň ýanyndaky wekiliýeti beýannama bilen çykyş etdi

ÝHHG-niň ýanyndaky wekiliýeti bu guramanyň Hemişelik Geňeşiniň agzalaryny 25-nji sentýabrda geçirilen Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň nobatdaky mejlisiniň netijeleri bilen tanyşdyrdy.

Beýannamada mejlisiň dowamynda Türkmenistanyň uzak möhletleýin maksatnamalary üstünlikli ýerine ýetirmegiň esasy ugurlaryna, şeýle hem 2021-nji ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň möhüm meselelerine seredilendigi bellenildi. Ýygnagyň esasy gün tertibiniň biri döwletiň kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan wekilçilikli edaralar ulgamynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen amala aşyrylýan konstitusion özgertmelere seredilmegi boldy.
Şunuň bilen baglylykda, ýokarda görkezilen Konstitusion Kanuna laýyklykda Türkmenistanda kanun çykaryjy häkimiýeti amala aşyrýan täze wekilçilikli edara – Milli Geňeş döredildi we ol iki palatadan – Halk Maslahatyndan hem-de Mejlisden ybaratdyr. Bu kanunda palatalaryň ikisiniň hem ygtyýarlyklary, olary döretmegiň we işlerini alyp barmagyň tertibi takyk kesgitlenendir.
Mundan başga-da, ÝHHG-niň Hemişelik Geňeşi Halk Maslahatynyň mejlisinde Türkmenistanyň daşary syýasatynyň ileri tutulýan ugurlary bilen tanyşdyryldy. Hususan-da, Türkmenistanyň BMG, Ýewropa Bileleşigi, GDA, ÝHHG, Goşulyşmazlyk Hereketi, Yslam Hyzmatdaşlyk Guramasy ýaly abraýly halkara guramalary köptaraplaýyn hem-de dünýä ýurtlary bilen ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugtalandyrjakdygy bellenildi. Ýurduň suw, energetika, transport diplomatiýasy we daşky gurşaw meseleleri boýunça öňe süren başlangyçlary ileri tutulýan ugurlaryň arasynda galýandygy hem nygtaldy.