COVID-19-a garşy göreşmek boýunça türkmen-iňlis onlaýn-maslahaty geçirildi

COVID-19-a garşy göreşmek boýunça türkmen-iňlis onlaýn-maslahaty geçirildi

COVID-19-yň netijeli bejergisine we öňüni almaga bagyşlanyp, iňlis ilçihanasy tarapyndan guralan ikinji türkmen-iňlis onlaýn-maslahaty geçirildi. Bu barada Beýik Britaniýanyň Aşgabatdaky ilçihanasyna salgylanyp, Arzuw NEWS habar berýär.

Beýik Britaniýanyň öňdebaryjy hünärmenleri, lukmanlary we professorlary Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň, Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagynyň öňüni alyş gullugynyň we Jemgyýetçilik saglygy we iýmit merkeziniň işgärleri bilen COVID-19-a garşy göreşmek baradaky bilimlerini we iň täze amaly tejribelerini paýlaşdylar.
Iňlis hünärmenleri Angliýanyň COVID-19-a garşy göreşmek strategiýasy, ýetip gelýän gyş möwsümine taýýarlyk, immuniteti saklamagyň usullary barada gürrüň berdiler; steroid bejergisine, immunoterapiýa, dikeldilen hassalaryň ganyndan bölünip alnan antikorlar bilen bejergä kliniki syn berdiler. Gatnaşanlara dünýäde sanjym synaglarynyň häzirki ýagdaýy, COVID-19-yň global ýaýramagy we mutasiýasy barada maglumat berildi. Intensiw terapiýa bölümleriniň protokollaryna syn, Angliýada optimal kislorod we howa çalşygyny ulanmak ýaly bejeriş usullary hödürlendi. Çykyş edenler türkmen kärdeşlerine ekstrakorporal membrananyň kislorodlaşdyryş işini düşündirdiler.
Onlaýn-maslahat wajyp meseleleriň interaktiw çekişmesi bilen tamamlandy.