Menni Pakýao Konor Makgregor bilen söweşi tassyklady

Menni Pakýao Konor Makgregor bilen söweşi tassyklady

Konor Makgregoryň Menni Pakýao garşy boks boýunça duşuşygy anons edeninden üç günden soň, meşhur filippinli boksçynyň topary irlandiýaly türgen bilen söweşiň guraljakdygyny tassyklady. Bu barada fighttime.ru habar berýär.

Pakýaonyň şahsy kömekçisi Jeýk Jonson ESPN web-saýtyna beren interwýusynda häzirki meýilnamalar barada gürrüň berdi.

“Koronawirusyň ähli filippinli pidalary üçin senator Menni Pakýao geljek ýyl UFC-niň super ýyldyzy Konor Makgregor bilen söweşer. Özüniň girdejisiniň köp bölegini ol tutuş ýurt boýunça pandemiýadan zyýan çekenlere berer” – diýip, Jonson aýtdy.

Konor Makgregoryň aýtmagyna görä, Menni Pakýao bilen söweş gyşda Ýakyn Gündogarda geçiriler, bu filippinli tarapyň bildirişini hem göz öňünde tutsaň, onda boks boýunça duşuşygyň 2021-nji ýylyň ýanwar-fewral aýlaryna meýilleşdirilýändigini aňladýar.