Ashgabatsport BSGG-niň koronawirus boýunça onlaýn okuwlaryna gatnaşdy

Ashgabatsport BSGG-niň koronawirus boýunça onlaýn okuwlaryna gatnaşdy

Aşgabadyň «Ashgabatsport» fitnes-klub ulgamynyň topary Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň täze koronawirus boýunça onlaýn okuwyna gatnaşdy. Bu barada ORIENT habar berýär.

33 dilde geçilýän bu okuwlar diňe bir saglygy goraýyş işgärleri üçin däl, eýsem, adatdan daşary ýagdaýlardan habarly bolmak we taýyn bolmak isleýänler üçin hem niýetlenendir. Olarda COVID-19 ýaly täze respirator wiruslarynyň döremeginiň tebigaty, olara nädip diagnoz goýmalydygy, olaryň ýaýramagynyň öňüni almak we garşysyna göreşmek, ýüze çykyp biljek töwekgelçilikler barada ilata habar bermek ýaly meselelere degilip geçilýär.
Ýeri gelende bellesek, klub Türkmenistanyň Bodibilding we Fitnes federasiýasynyň resmi hyzmatdaşy bolup durýar. Şeýle bolansoň, okuwyň dowamynda alnan bilimler çäklendirmeler ýatyrylandan soň, fitnes-klublara gelýänleriň howpsuzlygyny üpjün etmäge, dürli çäreler geçirilende degişli sanitariýa we arassaçylyk ülňülerini berjaý etmäge ýardam eder, diýip klubyň wekilleri belleýärler.