Türkmenistanyň Prezidenti durmuş tölegleriniň möçberlerini ýokarlandyrmak babatda tabşyryklary berdi

Türkmenistanyň Prezidenti durmuş tölegleriniň möçberlerini ýokarlandyrmak babatda tabşyryklary berdi

Anna güni geçirilen Hökümet mejlisinde döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.

Mejlisiň dowamynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow geljek ýylyň Döwlet býujetinde zähmet haklaryny, pensiýalary, talyp haklaryny we döwlet kömek pullaryny mundan beýläk-de köpeltmegi, beýleki birnäçe durmuş tölegleriniň möçberlerini ýokarlandyrmagy, şeýle hem her şäherde we etrapda maýyplara we mätäç raýatlara ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny dowam etmek üçin serişdeleri göz öňünde tutmak zerurdyr diýip belledi we bu babatda degişli ýolbaşçylara anyk tabşyryklary berdi.