Türkmenistanyň we Ukrainanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna gol çekdiler

Türkmenistanyň we Ukrainanyň DIM-niň ýolbaşçylary hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna gol çekdiler

18-nji sentýabrda Türkmenistanyň Daşary işler ministri Raşid Meredow bilen Ukrainanyň Daşary işler ministri Dmitriý Kulebanyň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly maslahat geçirildi. Onda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň we Ukrainanyň Daşary işler ministrliginiň arasynda 2020-2021-nji ýyllar üçin hyzmatdaşlyk etmegiň Maksatnamasyna gol çekildi. Bu barada Türkmenistanyň daşary syýasat edarasy habar berýär.

Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn gün tertibiniň meseleleri boýunça işjeň ýagdaýda pikir alşyldy hem-de iki ýurduň arasyndaky syýasy-diplomatik gepleşikleriniň derejesine garaldy.
Halkara guramalaryň, ilkinji nobatda bolsa BMG-niň çäklerindäki özara hereketleriň ýokary derejesi barada aýdyldy.
Şeýle-de taraplar Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasyndaky söwda-ykdysady gatnaşyklar bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar. Ukrain kompaniýalarynyň Türkmenistanda, hususan-da, gurluşyk we demirýol tehnikasynyň üpjünçiligi babatynda netijeli iş tejribesi barada aýdyldy. Iki ýurduň degişli edaralarynyň arasyndaky ylalaşyklaryň iş ýüzünde amala aşyrylmagynda Ykdysady we medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki hökümetara türkmen-ukrain toparynyň ähmiýetli orny bellenildi.
Ministrler medeni-ynsanperwer hyzmatdaşlygyň işjeňleşdirilmeginiň zerurlygyny nygtadylar. Dostlukly ýurtda okaýan türkmen talyplaryna berlen goldawlar üçin ukrain tarapyna minnetdarlyk bildirildi. Bilelikdäki medeni çäreleriň guralmagynyň mümkinçiliklerine hem garaldy.