Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açylýar

Aşgabatda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi açylýar

Şu gün Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda Garaşsyzlyk gününiň 29 ýyllyk baýramyna bagyşlanyp, Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi we ylmy-amaly maslahaty öz işine başlar.

Serginiň çäklerinde ýurdumyzyň ähli pudaklarynyň, şol sanda döwlet we hususy kärhanalarynyň gazanýan üstünliklerini, milli ykdysadyýetimiziň köpugurly kuwwatyny we pudaklaryň sazlaşykly ösüşini beýan edýän bölümleriň 70-den gowragy gurnalar.
Şeýle-de “Sanly ykdysadyýet — ykdysady ösüşiň möhüm ugry” atly ylmy-amaly maslahaty geçirmek meýilleşdirilýär.

Serginiň geçiriljek ýeri: Türkmenistanyň Söwda senagat edarasy, Aşgabat ş., Çandybil şaýoly, 143.
Iş wagtlary: 19-njy sentýabr — 10:00-dan 18:00-a çenli, 20-nji sentýabr — 10:00-dan 17:00-a çenli.
Goşmaça maglumat üçin telefon belgiler: 39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.