Neýmar «Marseliň» futbolistini urandygy üçin iki oýundan çetleşdirildi

Neýmar «Marseliň» futbolistini urandygy üçin iki oýundan çetleşdirildi

Fransiýanyň Professional futbol ligasynyň Düzgün-nyzam komiteti «PSŽ» — «Marsel» duşuşygynda ýüze çykan dawanyň netijeleri boýunça karar kabul etdi. Bu barada russian.rt.com habar berýär.

«PSŽ-niň» hüjümçisi Neýmar iki oýundan we şertli ýagdaýda ýene bir duşuşykdan çetleşdirildi. Dawanyň beýleki gatnaşyjylary hem jezalandyryldy. Şeýle çetleşdirilmä onuň braziliýalynyň topardaşy Leandro Paredes hem sezewar boldy. «PSŽ-den» Laýwen Kurzawa hem alty oýundan çetleşdirildi, «Marselden» Žordan Amawi üç oýundan, onuň topardaşy Dario Benedetto bir duşuşykdan çetleşdirildi.
Duşuşygyň ahyrynda Neýmar ýumrugy bilen Alwaro Gonsalesiň ýeňsesinden urdy, munuň üçin ol gyzyl kartoçka aldy. Şol ýagdaý hem köpçülikleýin dawany döretdi. Oýundan soň Neýmar Gonsalesiň jynsparazlyk esasynda özüni birnäçe gezek kemsidendigini aýtdy. Düzgün-nyzam komiteti munuň bilen bagly aýratyn derňew geçirer. Mundan başga-da, “PSŽ-niň” ýarym goragçysy Anhel Di Mariýanyň Gonsalesiň tarapyna tüýküren ýagdaýy hem derňeler.