Oxford Economics – Syýahata isleg 57% pese gaçar

Oxford Economics – Syýahata isleg 57% pese gaçar

Oxford Economics britan derňew kompaniýasynyň maglumatlaryna laýyklykda, halkara syýahatçylyk 2020-nji ýylda karantin çäreleri we köp ýurtlarda serhetleriň ýapylmagy sebäpli 57% pese gaçar. Bu barada Regnum habarlar agentligi habar berýär.

Esasan hem, ABŞ gezelenç etmäge isleg pese gaçar. Nýu-Ýorka syýahatyň göwrümi, ähtimal, 79% kemeler.
Mundan başga-da, maglumatlar halkara syýahatçylyga islegiň 2024-nji ýyla çenli 2019-njy ýyldaky derejesine ýetmejekdigini görkezýärler. Islegiň şeýle pese gaçyşynyň sebäbi pandemiýanyň ykdysady netijelerinden we ýene-de birnäçe wagtlap saklanjak daşary ýurtlara gezelenje negatiw garaýşyň bolmagyndan ybarat. Ýöne, hasabata laýyklykda, içki syýahata isleg çalt dikeler we 2019-njy ýyldaky derejesine 2022-nji ýyla çenli dolanar.