Ikinji Hazar ykdysady forumy 2021-nji ýylda Moskwada geçiriler

Ikinji Hazar ykdysady forumy 2021-nji ýylda Moskwada geçiriler

Ikinji Hazar ykdysady forumy 2021-nji ýylda Moskwada geçiriler. Bu barada çarşenbe güni Gazagystanyň Daşary işler ministri Muhtar Tleuberdi bilen geçirilen gepleşiklerden soň, Russiýanyň Daşary işler ministri Sergeý Lawrow mälim etdi diýip, TASS habar berýär.

«Biz esasy ünsi Hazar deňzi babatdaky hyzmatdaşlyga gönükdirdik. Geljek ýyl Moskwada Ikinji Hazar ykdysady forumy geçiriler. Şol bir wagtyň özünde-de, biz altynjy Hazar sammitine taýýarlyk görýäris. Bu dabara, bu ýolbaşçylaryň duşuşygyna saldamly resminamalar bukjasy garaşýar» diýip, Lawrow belleýär.

Ministr Russiýa bilen Gazagystanyň Hazar sebitinde howpsuzlygy we ulag aragatnaşygyny, daşky gurşawyň goraglylygyny, syýahatçylygyň ösüşini, ylmy gatnaşyklary üpjün etmekde esasy jogapkärçiligi öz içine alýan Hazarýaka bäşliginiň (Russiýa, Azerbaýjan, Eýran, Gazagystan we Türkmenistan) çäginde hyzmatdaşlygy pugtalandyrmagy dowam etdirmegiň zerurlygy babatda bitewüdigini nygtady.
Ýeri gelende bellesek, Birinji Hazar ykdysady forumy 2019-njy ýylyň 12-nji awgustynda Türkmenistanda geçirildi.