Türkmenistan kiberhowpsuzlygy üpjün etmek işlerini döwrebaplaşdyrýar

Türkmenistan kiberhowpsuzlygy üpjün etmek işlerini döwrebaplaşdyrýar

«Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugynyň merkezi edarasynda kiberhowpsuzlyk boýunça sertifikasiýalaşdyryş bölümini açmak meýilleşdirilýär. Bu barada 27-nji awgustda geçirilen Hökümet mejlisiniň barşynda habar berildi.

Bu bölümde ýurdumyzyň çäginde öndürilýän we daşary ýurtlardan getirilýän programma üpjünçilikleriniň hem-de tehniki serişdeleriň sertifikasiýalaşdyrylmagyny talabalaýyk ýola goýmak maksat edinilýär.
Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2017-nji ýylyň 7-nji iýunynda gol çeken Karary bilen tassyklanan «Türkmenistanyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça Döwlet maksatnamasyna» we «Türkmenistanyň kiberhowpsuzlygyny üpjün etmek boýunça Döwlet maksatnamasyny ýerine ýetirmegiň 2017 — 2021-nji ýyllar üçin meýilnamasyna» laýyklykda, «Türkmenstandartlary» Baş döwlet gullugyna kiberhowpsuzlygyň önümçiliginde ulanyljak tehniki serişdeleri hem-de programma üpjünçiliklerini barlamak hem-de sertifikasiýalaşdyrmak işlerini ýola goýmak wezipesi tabşyryldy.
Maglumat howpsuzlygy ulgamynda milli standartlary we usullary işläp taýýarlamak, şol sanda halkara standartlar we tehniki kadalar bilen sazlaşdyrmak Türkmenistany mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.