Pekiniň hassahanalarynda koronawirus keselli syrkaw galmady

Pekiniň hassahanalarynda koronawirus keselli syrkaw galmady

Pekinde hassahanadan SARS-CoV-2 koronawirus bilen kesellän soňky iki syrkawy çykardylar, şundan soň Hytaýyň paýtagtynyň lukmançylyk edaralarynda pandemiýanyň başyndan bäri birinji gezek koronawirus keselli syrkaw galmady. Bu barada gigiýena we saglygy goraýyş meseleleri boýunça paýtagt komiteti habar berdi. Muny Regnum agentligi ýetirýär.

Koronawirus ýokanjynyň ýaýrap başlanyndan bäri Pekinde jemi 935 kesel ýagdaýy ýüze çykaryldy. Olardan 335-si iýunda “Sinfadi” lomaý bazarynda hasaba alyndy.
Häzirki wagtda paýtagtda epidemiologik gözegçiligiň gowşak çäreleri saklanylýar, oňa laýyklykda örtügi dakynmak diňe jemgyýetçilik ulaglarynda, dükanlara, kinoteatrlara, döwlet edaralaryna we beýleki köp adamly ýerlere baranyňda talap edilýär.
Habar berlişine görä, geçen gije-gündizde Hytaýyň paýtagty Pekin şäherinde ýekeje-de tassyklanylan COVID-19 ýagdaýy ýa-da täze koronawirus bilen kesellemegiň alamatsyz ýagdaýy ýüze çykarylmady.
Statistika laýyklykda, Hytaýyň materik böleginde kesellileriň 94,13%-i gutuldy. Kesellänleriň sany 2019-njy ýylyň dekabryndan bäri 84,9 müňden geçdi, soňky ýedi günüň içinde 108 kesel ýagdaýy ýüze çykaryldy (hepdäniň içinde hassahanalardaky syrkawlaryň sanynyň azalmak depgini bir gije-gündizde 6,7%-e barabar boldy). Ýurtda 15-nji aprelden bäri ölüm hasaba alynmady, ölüm görkezijisi 5,45%-e barabar (4,6 müňden gowrak adam ýogaldy). Ýerli lukmançylyk edaralarynda koronawirus keselli 347 näsag bar (geçen günde 54 sanysy gutuldy), diňe ýedi adamda kesel agyr ýagdaýda geçýär.