Russiýa girmek üçin lukmançylyk güwanamasy zerur

Russiýa girmek üçin lukmançylyk güwanamasy zerur

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky ilçihanasy öz web sahypasynda RF-e gidýän uçara münülende, şol sanda üstaşyr geçmekçi bolnanda, ýanyňda COVID-19 üçin PCR laboratoriýa synagynyň otrisatel netijesini tassyklaýan lukmançylyk resminamasynyň bolmalydygyny habar berýär. Güwanama Russiýa Federasiýasyna gelmänkäň, üç gün öňünden giç bolmadyk senede alnan bolmalydyr.

Ilçihana lukmançylyk güwanamasynyň ilçihananyň web sahypasyndan ýükläp alyp bolýan nusgalara laýyklykda rus ýa-da iňlis dilinde bolmalydygyna üns berilmegini haýyş edýär. Şeýle hem lukmançylyk resminamasyz ýa-da kesgitlenen nusga gabat gelmeýän resminama görkezen şahslara uçara münmäge rugsat berilmeýär diýip, Ilçihana duýdurýar.

Şeýle hem okap bilersiňiz: