PÝGG: durmak we säginmek kadalaryny bozan sürüjiler täze usulda jogapkärçilige çekiler

PÝGG: durmak we säginmek kadalaryny bozan sürüjiler täze usulda jogapkärçilige çekiler

Şu ýylyň awgust aýynyň başyndan PÝGG-niň işgärleri durmak we säginmek kadalaryny bozan sürüjileri foto we wideo ýazgy edýän serişdeleriň üsti bilen bellige alyp başladylar. Bu barada Türkmenistanyň IIM-niň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirligi habar berýär. Bu kadalary bozan sürüjiler Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksiniň 534-nji maddasynyň 4-nji bölegine laýyklykda, degişli jogapkärçilige çekiler.

Indiden beýläk, ýurdymyzda ýol hereketiniň, ýangyn we jemgyýetçilik tertibiniň howpsuzlygyny üpjün etmek maksady bilen. köp gatly ýaşaýyş toplumlarynda, köçelerde, dynç alyş ýerlerinde hem-de beýleki jemgyýetçilik ýerlerinde Polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň işgärleri durmak we säginmek kadalaryny bozan sürüjileri fotosurata düşürip, ýüze çykarylan hukuk bozulmalary Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda elektron resminama görnüşinde resmileşdirip, ulag serişdeleriniň eýelerine (eýelik edijilerine) degişli jerimeler bellenilýär.
Şu çäreler hukuk bozulmalary duýdurmak, bellenilen kadalary takyk we gyşarnyksyz berjaý etmek, beýleki ýol hereketiniň gatnaşyjylarynyň hukuklaryny hormatlamak hem-de sürüjileri jemgyýetiň öňünde jogapkärçiligini duýmak ruhunda terbiýelemek maksady bilen amala aşyrylýar, şeýle hem köp gatly ýaşaýyş toplumlarynda awtoduralgalary gurmak bilen bagly bolan meseleler boýunça Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň Polisiýanyň ýol gözegçiligi müdirligine ýüz tutmak maslahat berilýär.

Şeýle hem okap bilersiňiz: