Bellenilen hereket tizliginiň 10 km-e çenli artdyrylmagyna jerime salynmaýar

Bellenilen hereket tizliginiň 10 km-e çenli artdyrylmagyna jerime salynmaýar

«Türkmenistanyň Administratiw hukuk bozulmalary hakynda kodeksine üýtgetmeler we goşmaça girizmek hakynda» Türkmenistanyň kanuny 2019-njy ýylyň 13-nji dekabrynda neşir edilen gününden güýje girdi we häzirki wagta çenli hem hereket edýär. Administratiw Kodeksiň 214-nji maddasynyň birinji bölegine laýyklykda, bellenilen hereket tizliginiň ulag serişdelerini sürüjiler tarapyndan sagatda 10 kilometrden ýokary bolmadyk derejede artdyrylmagy duýduryş berilmegine getirýär, ýagny sürüji 10 km/sag çenli tizligini ýokarlandyran halatynda oňa duýduryş yglan edilýär.

Başgaça aýdylanda, 60 km/sag hereket tizlik bilen etmeli ýerde 70 km/sag hereket tizligi bilen hereket eden awtoulagyň sürüjisine duýduryş berilýär. 71 km/sag hereket eden sürüjä 50 (elli) manat jerimesi salynýar.
Şunuň bilen birlikde, ýokardaky görkezilen Kodeksiň 43-nji maddasyna laýyklykda, duýduryş administratiw temmisiniň bir görnüşi bolup, fiziki ýa-da ýuridik şahslara bikanun hereketleriň ýol berilmesizligini resmi taýdan ýatlatmak çäresi bolup durýar.

Şeýle hem okap bilersiňiz: