«Liwerpulyň» oýunçylarynyň biriniň koronawirus barlagy položitel bolup çykdy

«Liwerpulyň» oýunçylarynyň biriniň koronawirus barlagy položitel bolup çykdy

«Liwerpul» futbol klubynyň düzüminde Awstriýada möwsümden öňki ýygnanyşyk wagtynda koronawirus ýokanjy bilen kesellemegiň bir ýagdaýy ýüze çykaryldy. Bu barada «Kronen Zeitung» gazeti habar berýär, muny RIA Nowosti ýetirýär.

Maglumatlara laýyklykda, topardaky kesele garamazdan, «Liwerpul» Awstriýada indiki möwsümiň başlanmagyna we 29-njy awgustda geçjek Angliýanyň Superkubogy ugrunda London «Arsenaly» bilen boljak duşuşyga taýýarlanmagy dowam etdirýär. Häzirlikçe klub hiç hili bildiriş etmedi.
«Liwerpulyň» futbolistleriniň şenbe güni Awstriýa gitmezden öňürti koronawirus üçin barlag tabşyrandyklary bellenilýär. Keseli bar diýip bellenilen toparyň oýunçysy başlangyç analiziň dogrudygyna doly göz ýetirmek üçin gaýtadan barlagdan geçiriler.
«Liwerpul» geçen möwsümiň jemi boýunça Angliýanyň çempiony boldy. Şeýle-de, topar UEFA-nyň Çempionlar ligasynyň ozalky ýeňijisi bolup durýar.