ABŞ «Huawei» kompaniýasyna garşy çäklendirmelerini güýçlendirdi

ABŞ «Huawei» kompaniýasyna garşy çäklendirmelerini güýçlendirdi

ABŞ-nyň Döwlet sekretary Maýk Pompeo Hytaýyň telekommunikasiýa kompaniýasy "Huawei"-e garşy çäklendirmeleriň giňeldilendigini mälim etdi. Bu barada RIA Nowosti habar berýär.

Pompeo ABŞ-nyň Söwda ministrliginiň duşenbe güni gara sanawa "Huawei" kompaniýasynyň 38 sany goşmaça bölümini goşandygyny aýtdy. Mundan başga-da, edara üýtgetmeleriň gerimini giňeltdi. Oňa laýyklykda, çip öndürmek üçin amerikan enjamlaryny ulanýan daşary ýurt kompaniýalary käbir çipleri "Huawei"-e ugratmazdan ozal ABŞ-dan ygtyýarnama almaly.

"Prezident Trampyň administrasiýasy "Huawei"-e Hytaý Kommunistik partiýasynyň (CCP) döwlet aňtaw bölünmesi hökmünde seredýär we biz hem şoňa görä hereket edýäris. Häzirki wagtda hökümetimiz ABŞ-nyň milli howpsuzlygyny, raýatlarymyzyň şahsy durmuşyny we 5G ulgamymyzyň el degrilmesizligini Pekiniň zyýanly täsirinden goramak üçin birnäçe çäreleri durmuşa geçirdi" diýip, Döwlet sekretary aýtdy.

Amerikanyň Birleşen Ştatlary "Huawei"-i HHR-iň harby we aňtaw gullugy bilen hyzmatdaşlykda we müşderileri yzarlamakda aýyplaýar, şeýle hem birnäçe ýurdy 5G öýjükli aragatnaşyk standartyna geçilende "Huawei" infrastrukturasyny we enjamlaryny ulanmazlyga ynandyrýar. Hytaý kompaniýasy bolsa bu aýyplamalaryň esassyzdygyny, syýasy maksat bilen edilýändigini we bazar bäsdeşlik ýörelgelerine ters gelýändigini belleýär.

Mundan öň, Trampyň Huawei-den çäklendirmeleri wagtlaýyn aýrandygy barada habar berlipdi.