ÝUNKTAD Türkmenistana iri maýa goýumlary çekmegiň şertleri barada aýtdy

ÝUNKTAD Türkmenistana iri maýa goýumlary çekmegiň şertleri barada aýtdy

Göni daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek üçin Türkmenistanda kadalaşdyryjy-hukuk binýadynyň, administratiw gözegçiliginiň we ykdysadyýetiň açyklygynyň mundan beýläk hem kämilleşdirilmegini gazanmak gerek. Bu barada BMG-niň Söwda we ösüş boýunça maslahaty (ÝUNKTAD) Trend agentligine habar berdi.

«Döwlet kärhanalaryny paýdarlar jemgyýetine öwürmek we hususylaşdyrmak hem göni daşary ýurt maýa goýujylary üçin uly mümkinçiligi döredip bilerdi. Mundan başga-da, adamyň kapitalyna maýa goýumlary hem ýokarlandyrmak gerek bolar» – diýip, ÝUNKTAD-nyň wekili aýtdy.

Daşary ýurt alyjylary üçin has gyzykly bolan türkmen önümleri barada aýdylanda, ol tebigy gazyň ýurduň möhüm eksport önümidigini belledi.

«Beýleki has özüne çekiji harytlara çig nebit, nebit-himiýa, dokma önümleri we pagta degişli. Azyk harytlarynyň eksportynyň hem mümkinçilikleri uly” – diýip, ÝUNKTAD-da habar berdiler.

Ýatlap geçsek, Türkmenistan maýa goýumlary çekmeklige gyzyklanma bildirýär. Türkmenistan tarapyndan geçirilýän maýa goýum syýasaty täze iş orunlaryny döredýär we raýatlaryň ýaşaýyş-durmuş şertlerini gowulandyrmaga mümkinçilik berýär.