Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň Patyşasynyň tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi

Türkmenistanyň Prezidenti Saud Arabystanynyň Patyşasynyň tiz wagtda sagalmagyny arzuw etdi

1-nji awgustda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň Iki Mukaddesligiň Hyzmatkäri, Saud Arabystanynyň Patyşasy Salman Ben Abdelaziz Al Saud bilen telefon arkaly söhbetdeşligi boldy.

Söhbetdeşligiň başynda döwlet Baştutanymyz Saud Arabystanynyň Patyşasynyň näsaglandygy we hassahana ýerleşdirilendigi baradaky habary çuňňur gynanç hem-de biynjalyk duýgusy bilen kabul edendigini belledi.

«Siziň gujur-gaýratyňyzyň we berk erkiňiziň ýakyn wagtda hassalygy ýeňip, doly sagalmagyňyza ýardam etjekdigine ynanýaryn»- diýip, türkmen Lideri nygtady.
“Beýik Biribardan Siziň Alyhezretiňiziň tiz sagalmagyny we Saud Arabystanynyň doganlyk halkynyň bagtyýarlygynyň hem-de abadanlygynyň hatyrasyna Siziň ýadawsyz amala aşyrýan işleriňize üstünlikleriň hemra bolmagyny dileýärin” diýip, milli Liderimiz mähirli arzuwlaryny beýan etdi.

Ählumumy dünýä meselelerini ara alyp maslahatlaşmak bilen, Türkmenistanyň Baştutany hem-de Saud Arabystanynyň Patyşasy häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözmäge ylalaşykly çemeleşmäni işläp taýýarlamagyň zerurdygyny bellediler. Halkara ykdysady gatnaşyklaryna oňaýsyz täsir edýän koronawirus pandemiýasy şolaryň biridir.
Şunuň bilen baglylykda, türkmen Lideri ýurtlaryň ählisiniň tagallalarynyň birleşdirilmeginiň hem-de COVID-19 ýokanjynyň öňüni almagyň we oňa garşy göreşmegiň täze usullarynyň işlenip taýýarlanylmagynyň garaşylýan netijeleri gazanmaga ýardam etjekdigine ynam bildirdi.

Öň, Saud Arabystanynyň patyşasynyň hassahana düşendigi barada habar beripdik.