BSGG-niň hünärmeni: COVID-19 möwsümleýin wirus däl

BSGG-niň hünärmeni: COVID-19 möwsümleýin wirus däl

Möwsümiň çalyşmagy ýa-da howanyň üýtgemegi täze koronawirus ýokançlygynyň ýaýraýşyna täsir etmeýär diýip, BSGG habar berýär. Wirusyň ýokuşmagyny diňe arassaçylyk we sosial aralyk düzgünlerini berjaý etmek bilen togtadyp bolýar.

BSGG-niň wekili doktor Margaret Harris şeýle diýýär: "Ýylyň pasyllary wirusyň ýokuşmagyna täsir edip bilýär diýmäge esas ýok. Diňe onuň fiziki aralygyň saklanylmaýan ýerlerinde - köp adamly ýerlerde ýaýraýandygy mälim".
Hünärmeniň pikiriçe, bu wirus täze we ol başgaça hereket edýär.
"Mysal üçin, häzir tomus möwsümi başlanýan ABŞ-da wirus iňňän çalt ýaýraýar, bu ýerde iň köp ýokuşma hasaba alyndy" - diýip, Harris belleýär.
BSGG pandemiýany tolkunlar bilen kesgitlemeýär, sebäbi ony ýokary güýjeýär we haýallaýan ýekeje tolkun hasaplaýar. Bu babatda iň esasy wezipe ony gowşatmak bolup durýar.