Gurbanguly Berdimuhamedow behişdi bedewler bilen didarlaşdy

Gurbanguly Berdimuhamedow behişdi bedewler bilen didarlaşdy

29-njy iýulda zähmet rugsadynda bolýan Gurbanguly Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk toplumyna baryp, halkymyzyň milli buýsanjy bolan behişdi bedewler bilen didarlaşdy.

Türkmen Lideri atçylyk toplumyna baryp, athanada Garlawaç atly mele bedewe kelleki dakdy. Döwlet Baştutany onuň beden gurluşyny synlap, milli seýisçilik däplerine laýyklykda biraz salym oňa ideg etdi, soňra bedewi athanadan çykaryp, onuň bilen birsellem gezelenç etdi.
Bedewli gezelençden soň, döwlet Baştutany ony athana getirdi, onuň kellekisini aýyrdy we bedewiň öňüne ot dökdi. Soňra bolsa Garlawajy arassa suwa ýakdy. Türkmen Lideri ýörite dürüşde taýýarlap, bedewi iýmledi. Edilýän idege hoşallygyň nyşany hökmünde üşükli Garlawaç öz eýesine başyny atdy.