Koronawirusyň adaty dümewde duş gelmeýän alamatlary anyklanyldy

Koronawirusyň adaty dümewde duş gelmeýän alamatlary anyklanyldy

Russiýanyň öňki baş sanitar lukmany Gennadiý Onişenko RIA Nowosti bilen söhbetdeşlikde koronawirusyň adaty dümewde duş gelmeýän alamatlaryny atlandyrdy.

Onuň aýtmagyna görä, şeýle alamatlara dem almagyň kynlaşmagy, ys alşyň we tagam duýgusynyň ýitmegi degişli. Mundan başga-da, COVID-19-ly näsaglarda, ilkinji nobatda, öýken bilen bagly näsazlyklar, meselem, intoksikasiýa, üsgülewük ýüze çykýar.

“Adam demgysmany duýup başlaýar, sebäbi ol saturasiýany ýitirýär, gan kisloroddan ganmaýar” – diýip, Onişenko düşündirýär.
Dümew ýagdaýynda, koronawirus keselindäki ýaly, ys alyş gowşap bilýär. Muňa garamazdan, Onişenko ys alşy diňe COVID-19 bilen kesellänleriň doly derejede ýitirip bilýändigini belleýär. Ol uly ýaşly toparlarda keseliň agyr geçýändigini, çagalaryň oňa pes täsirlenýändigini belleýär.

“Eger-de dümew barada gürrüň etsek, bu ýerde ähli zat tersine: çagalar hem ulular bilen deň derejede keselleýärler” – diýip, hünärmen belläp geçýär.
Onişenko dümew we ýiti respirator kesellerinde ýagdaýyň ýokary depgin bilen ösýändigini, inkubasiýa döwrüniň ýedi güne barabar bolýandygyny sözüniň üstüne goşdy. Koronawirus bilen bagly ýagdaýda bolsa bu möhlet iki esse artýar. Ýagny, ýokanç üçin 12-nji, 13-nji we 14-nji günler aýgytly hasaplanylýar.