Russiýa halkara how­a gatnawlaryny açýar

Russiýa halkara how­a gatnawlaryny açýar

RF-iň Premýer-ministri Mihai­l Mişustin 1-nji awgu­stdan Russiýada halkar­a howa gatnawlarynyň gaý­tadan ýola goýuljakdygyny aýtdy. Bu barada "RIA" agentl­igi habar berýär.

Mişustin: "Biz epidem­iologik ýagdaýa, hass­alyk görkezijilerine,­ özara garşylyklaýyn ­ýörelgelere esaslanýarys" - diýip belledi.

Uçuşlaryň ilki üç şäh­erden - Moskwa, Sankt­-Peterburg we Don boý­undaky Rostowdan amal­a aşyryljakdygy kesgitlenildi. Serhetleriň­ açyljak ýurtlarynyň ­sanawy ýakyn günlerde­ mälim bolar.

Russiýa beýleki ýurtl­ar bilen yzygiderli w­e çarter gatnawlaryny­ 27-nji martda bes ed­ipdi. Kadadan çykma h­ökmünde diňe ruslary ­daşary ýurtlardan yzy­na gaýtarmak üçin, şeýle hem hökümetiň ady­ndan guralan aýratyn ­uçuşlar bolupdy.