Ýaponiýa kompaniýalara Hytaýdan gitmegi üçin töläp başlaýar

Ýaponiýa kompaniýalara Hytaýdan gitmegi üçin töläp başlaýar

Ýaponiýanyň hökümeti özleriniň önümçilik kuwwatyny Hytaýdan watanyna ýa-da Günorta-Gündogar Aziýanyň islendik başga ýurduna geçirmek kararyna gelen ýapon kompaniýalaryna 70 mlrd ýen ($654 milliondan gowrak) tölär. Bu barada ýurduň ykdysadyýet, söwda we senagat ministrligi habar berdi. Muny kommersant.ru ýetirýär.

57,4 mlrd ýeny ($536 mln) Sharp kompaniýasyndan we ýüz üçin örtükleriň önümçiligi boýunça Iris Ohyama hususy kompaniýasyndan başlap, önümçiligini göni Ýaponiýa geçirýän 57 kompaniýa alar. Galan serişdeler Hytaýdan Günorta-Gündogar Aziýanyň Wýetnam, Laos we Mýanma ýaly başga ýurtlaryna gitmäge razy bolan ýene-de 30 kompaniýa berler. Olaryň arasynda Hoya, Sumitomo, Rubber we Shin-Etsu Chemical ýaly kompaniýalar bar. Bu pul kömeginiň anyk bahasy atlandyrylanok.
Ýapon kompaniýalarynyň Hytaýdan çykmagyna kömek etmek üçin serişdeler hut şu ýagdaý üçin aprelde ýörite aýrylyp goýlan 243,5 mlrd ýen ($2 mlrd) möçberindäki gaznadan alnar. Şonda Ýaponiýanyň hökümeti ýapon kompaniýalaryny Hytaýdan çykarmak boýunça meýilnamanyň pandemiýa şertlerinde üpjünçilik işleriniň ygtybarlylygyny üpjün etmek üçin we milli ykdysadyýetiň Ýaponiýanyň uly söwda hyzmatdaşy bolan Hytaýa garaşlylygyny azaltmak üçin hem möhümdigini aýtdy.
Ýatlap geçsek, 6-njy iýunda “Nikkei” ýapon gazeti birnäçe ýapon kompaniýalarynyň öz kärhanalarynyň şahamçalaryny pandemiýanyň esasynda önümçiligiň daşary ýurtlarda togtadylandygy sebäpli Ýaponiýa getirmegi meýilleşdirýändigini habar berdi. 2019-njy ýylda milli kompaniýalaryň Hytaýdan çykmagyna kömek etmegiň ýapon meýilnamasyna meňzeş meýilnamany Taýwanyň hökümeti işe girizdi.