Türkmenistanda ýiti ýokanç kesellere durnuksyz işgärlere dynç alşa çykmaklyk maslahat berilýär

Türkmenistanda ýiti ýokanç kesellere durnuksyz işgärlere dynç alşa çykmaklyk maslahat berilýär

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň wirus ýokançlarynyň ýokuşmak boýunça howp toparyna girýän işgärlerini kanunçylyk taýdan göz öňünde tutulan zähmet we beýleki dynç alyşlara goýbermek barada maslahat berdi. Degişli maslahat ministrliklere, edaralara, ýerli häkimliklere, jemgyýetçilik birleşiklerine we hususy pudagyň kärhanalaryna iberildi.

ORIENT agentliginiň bellemegine görä, bu maslahat türkmen alymlarynyň köp ýyllyk barlaglarynyň netijelerine esaslanýar. Barlaglara görä patogenler, şol sanda wiruslar howa akymlary arkaly ýokuşyp bilýärler. Şunuň bilen baglylykda, ýiti wirus keselleriniň öňüni almak we bu ugurda töwekgelçilikleriň döremek ähtimallygyny peseltmek maksady bilen, çäreleriň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi bu ugurdaky ähli möhüm meselelere garamagy teklip edýär. Şeýle hem ýaş, saglyk ýagdaýy we beýleki aýratynlyklary sebäpli kesellemek howpy abanýan işgärlere aýratyn üns bermeklik maslahat berilýär.
Belläp geçsek, Türkmenistan häzirki wagtda dünýäde dowam edýän pandemiýanyň global howpuna garşy göreşmek we ilaty wirus ýokuşmasyndan goramak üçin halkara jemgyýetçiligi tarapyndan görülýän giňişleýin öňüni alyş çärelerine işjeň goşulyşýar.