Luwr karantinadan soň myhmanlara gujak açdy

Luwr karantinadan soň myhmanlara gujak açdy

Pariždäki Luwr muzeýi koronawirus sebäpli mejbury karantinden soň duşenbe güni myhmanlar üçin açyldy. Ol dört aý töweregi parižliler üçin hem, jahankeşdeler üçin hem ýapyk durdy. Muzeýiň açylmagy hem-de Luwra baryp görmek üçin petekleriň internet ulgamynda satylyp başlanmagy bilen, eýýäm ilkinji günde ýedi müňden gowrak adamyň petek sargandygy habar berilýär. Bu barada sputnik.by ýazýar.
Fransiýada karantin çäreleriniň gowşamagy bilen, ýurduň käbir muzeýleri maý aýynda, köpüsi bolsa iýun aýynda açylypdy. Luwr şolaryň iň soňkularynyň biri boldy.
Adatça, Luwr günde 40 müňe çenli myhman kabul edýärdi, ýöne muzeýdäkiler bu mukdaryň koronawirus sebäpli ep-esli azaljakdygyna, ýagny 5-10 müň adam tapawut berjekdigine ynanýarlar.
Indi muzeýe diňe internetden petek satyn alyp, özi-de diňe belli bir kesgitlenen wagtlarda baryp bolýar. Muzeýe gezelenç öňküsinden tapawutly bolar, onuň ilkinji şertleriniň biri – myhmanlar hökmany suratda maskaly bolmaly. Şeýle hem indi sergä gezelenç mahalynda ekspozisiýalary yza gaýdyp synlamaga mümkinçilik bermeýän ýörite marşrut döredildi. Myhmanlar gözükdirijiniň gözegçiliginde diňe şol marşrut boýunça hereket ederler.