«Sony» soňky 60 ýylda ilkinji gezek adyny üýtgetmek kararyna geldi

«Sony» soňky 60 ýylda ilkinji gezek adyny üýtgetmek kararyna geldi

"Sony” kompaniýasy öz paýdarlarynyň ýyllyk ýygnagynda soňky 60 ýylda ilkinji gezek adyny üýtgetmek kararyna geldi. Indiki ýylyň aprel aýyndan başlap, bu ýapon kompaniýasy “Sony Group” diýlip atlandyrar. Bu barada Ferra.ru habar berýär.
Kompaniýanyň 60 ýyldan soň ilkinji gezek durmuşa geçirmegi meýilleşdirýän bu täzeligi “Sony Group”-yň derejesini ýokarlandyrmak islegi bilen baglanyşyklydyr. Şeýlelik bilen, bu üýtgeşmäniň netijesinde kompaniýa esasy ünsi maliýe hyzmatlarynda we beýleki iş ugurlarynda jemlär. Bu barada "Sony"-niň baş direktory Ýoşida Keniçiro: "Kompaniýanyň adyny Sony Group-a öwürmek kararyna geldik, sebäbi biz öz biznesimiziň ösüşini üpjün etmek maksady bilen, işewür mümkinçiliklerimiziň dürlüligini doly ulanmak isleýäris" diýip belleýär.
Ýapon kompaniýasy ilki başda Tokio Telekommunikasiýa Senagat Co., Ltd diýlip atlandyrylýardy. "Sony" adyna bolsa ol 1958-nji ýylda eýe bolupdy.