Pandemiýa şertlerinde Hazarýaka portlarynyň özara hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Pandemiýa şertlerinde Hazarýaka portlarynyň özara hyzmatdaşlygy ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkmenbaşy Halkara deňiz portunyň (Türkmenistan), Azerbaýjan Respublikasynyň Baku Halkara deňiz söwda portunyň hem-de Gazagystan Respublikasynyň Aktau Halkara deňiz söwda we Kurik deňiz portlarynyň wekilleriniň arasynda wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahatda häzirki ýagdaýlar nazara alnyp, hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.
Onlaýn duşuşygyna gatnaşyjylar COVID-19 ýokanjyna garşy durmak boýunça portlarda amala aşyrylýan öňüni alyş çärelerine aýratyn üns berdiler. Şunuň bilen baglylykda, bu ugurda öňde goýlan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek maksady bilen, özara peýdaly gatnaşyklary berkitmegiň hem-de tejribe alyşmagyň wajypdygy nygtaldy. Şeýle hem Hazarýaka portlarynyň arasynda elektron maglumat alşylmagyny ýola goýmagyň meselelerine garaldy.